Zbiralniki za prah iz vreeastega filtra

Direktiva ATEX ustvarja prost pretok izdelkov, ki so zajeti v doloèbah tega dokumenta v Evropski uniji. Poleg tega sku¹a zmanj¹ati in odpraviti tveganje uporabe orodij ali obrambnih metod v potencialno eksplozivnih panogah in katere naprave ali organizmi niso prilagojeni zadnjemu.

Direktiva doloèa osnovne zahteve glede varnosti in zdravja v eksplozivnih obmoèjih. Te zahteve se nana¹ajo predvsem na potencialne vire, ki lahko vnamejo orodja v potencialno eksplozivnih atmosferah. Hkrati se vzamejo za¹èitni organizmi, ki se med eksplozijo samodejno premikajo. Delovanje teh za¹èitnih slogov je najprej najhitrej¹e ustavljanje eksplozije ali omejevanje produktov njegovega ¹irjenja. Zahteve Atex hkrati dose¾ejo varnostno opremo. Ta naprava preide na konec varnih naprav in lastnih za¹èitnih sistemov, ki so postavljeni v conah, ki so ogro¾eni s to eksplozijo. Zahteve Atexa obenem upo¹tevajo dele in podsklope, ki niso v obsegu opravljanja neodvisnih funkcij. Vendar pa so pomembne predvsem zato, ker vplivajo na varnost obeh naprav, ko so tudi za¹èitni sistemi.Samo izdelki, ki so vkljuèeni v zahteve direktive novega pristopa in ki izpolnjujejo te zahteve, se lahko tr¾ijo na podlagi celotne Evropske unije.Doloèbe direktive ATEX veljajo samo za nove izdelke, ki so prviè uvedeni za nakup. Gre tudi za tiste, ki so napisane o dr¾avi Evropske unije, kdaj in ko se uva¾ajo v Evropsko skupino.Direktiva ATEX vkljuèuje:- novi izdelki v EU, \ t- „novi izdelki“, \ t- novih ali rabljenih proizvodov, uvo¾enih iz dr¾av zunaj Evropske unije, \ t- sodobne izdelke in "kot druge" oznaèuje oseba, ki ni njihov pravi producent.