Varnost v vsakdanjem ivljenju prepreeevanje po kodb prva pomoe

Varnost je ¹èit v ¹ir¹em smislu, vsak element na¹ega vsakdanjega ¾ivljenja. Toda ali privlaèimo mnenje o varnosti, ki obravnava elektrièno energijo vsak dan? Seveda ne. Vendar pa ne hodimo vsak dan po stanovanju, vsakiè preverjamo elektrièno napeljavo in pravilnost njenega vplivanja.

Ozemljitev je delno vidna zaradi varnosti uporabe in pravilnega delovanja ¹iroko razumljivega elektriènega sistema. Kaj so?Za¹èitni vodniki so kabli, ki sestavljajo predmet, ki je elektrificiran z vlogo, poleg trenutnega naboja pa je polnjenje nevtralizirano. Za¹èitna ozemljitev zagotavlja za¹èito pred elektriènim udarom.Dva pogosto uporabljana sta PE in PEN, tj. PE (za¹èitni vodnik, ki se uporablja v sodobnih napravah TNS in PEN (nevtralno za¹èito, ki se uporablja v obratih TNC ali TNCS.Pomanjkljivost TNC sistema je, da PEN istoèasno izvaja funkcijo nevtralnega in za¹èitnega vodnika. To ne pomeni niè drugega, ker je vodnik v delovanju in v enofaznem kontekstu teèe skozi njega z odliènimi tokovi obremenitve, medtem ko je v trifaznih sistemih izpostavljen obremenitvam, ki so posledica asimetrije v sistemu.Ne glede na uporabljeni kabel, v proizvodnji z elektriko ni ¹ala, ampak bi moral biti odgovoren. Znani rek, "elektrika ne tiktira" se ne odra¾a v resniènem svetu.Zdaj, ko veste, kako skrbeti za na¹o varnost, je vredno spoznati rezultate, ki jih njegova krivda prena¹a.Najpogostej¹i rezultat nezadostne za¹èite naprave ali njegove napaène ¾ivljenjske dobe je elektrièni udar.Ali ste vedeli, da je pretok gibanja v èlove¹kem telesu z intenzivnostjo veè kot 70 ¾ivljenjsko ¹kodljiv?Kaj je konec paralize s trendom?V najkraj¹em mo¾nem primeru, celo v smrti, so drugi cilji srèni zastoj, opekline, izguba zavesti, mi¹ièni krèi ali delno kurjenje tkiv.