Varnost v egiptu

Razpoèni diski so zamenljivo oznaèeni kot varnostna membrana, prelomna plo¹èa ali varnostna glava. Zaènejo se v drugih panogah in industrijah. Vedno kjerkoli obstaja resnièno tveganje, povezano z razvojem pritiska na nevarno visoko stopnjo, ki bi lahko povzroèila pomembno okvaro naprave.

Uporaba rezin je odziv na vpra¹anje, kaj pomeni omejeno varnost.

Namestitev plo¹èic je lahko originalna ali v povezavi z varnostnimi ventili. Zahvaljujoè velikemu sistemu monta¾e, to je kombinacija plo¹èe in varnostnega ventila, se za¹èita ventila kopièi pred unièujoèim vplivom vremenskih razmer in naravnega okolja.

Plo¹èice so zagotovo cenej¹e od ventilov, imajo kraj¹o ¾ivljenjsko dobo, vendar jih ima veliko ljudi.

Varnostna plo¹èa na sodoben naèin ustvarja hitro izpraznitev delovnega medija iz za¹èitene naprave, npr. Rezervoarja. Ko se zazna nevarno visok tlak, se plo¹èa zlomi na mestu zareza. Pri uspehu prekinitve v rezervoarju se ustvari svobodna izbira, dodatno ne dose¾e eksplozije ali okvare rezervoarja.

Najbolj praktiène in tehnolo¹ko najnaprednej¹e plo¹èice igrajo najveèji pomen. To so trenutni standardi, ki imajo poseben rez. Èe pride do nevarnega povi¹anja tlaka ali zbiranja prahu ali plinov, se plo¹èa samodejno zlomi in zato ne pride do eksplozije.

Odgovorne so tudi varnostne plo¹èe, ki se razre¾ejo v laserski naèin. Uporabljajo se lahko v ¾ivilskih, kozmetiènih, farmacevtskih, ekolo¹kih, avtomobilskih itd. Sektorjih.