Turbo nesreee 2

Vzroke za nesreèe redno pregledujemo, da bi v prihodnosti lahko zmanj¹al tveganje njihovega vraèanja. Rezultati raziskave jasno ka¾ejo, da so vzroki nesreè zelo pogosto drugaèen naèin nadzora nad varnostjo strojev. Problemi, povezani s slabo uporabo in delovanjem strojev, se pojavijo v vsakem trenutku njihove ¾ivljenjske faze. Velja za konèno fazo specifikacije, kot tudi za naèrtovanje, proizvodnjo, delovanje, vzdr¾evanje, spreminjanje itd.

Certifikacija strojev je namenjena odpravi nevarnosti, ki se lahko pojavijo na podroèju dela. Stroji, ki najdejo uporabljene certifikate, so testirani in preizku¹eni za njihovo primernost za proizvodnjo. Raziskave zajemajo posamezne akcije in podsklopi. Preverimo princip delovanja in zagotovimo opise za pomoè zaposlenim na oddelku za lastno premo¾enje od strojev in orodij. Potreba po certifikatih s strani posameznih organizacij in naprav je v veliki meri posledica predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Delavci zaupanja in higiene stvari so upanje na sodelovanje pri teèaju in vajah oddelka za certificiranje strojev. Znanje, izku¹nje in umetnost, pridobljeni med obstojem tak¹nih teèajev in usposabljanj, prispevajo k doloèenemu zmanj¹anju odstotka primerov na podroèju dela, tako smrtnih kot drugih. Sodelovanje v teèaju in vajah oddelka za certificiranje organizacije in opreme prina¹a lastnikom celo vrsto ugodnosti. Izobra¾eni ljudje so jamstvo za pravilno uporabo institucije in shranjevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu.