Tehnologijo proizvodnje encimov

Nove tehnike proizvodnje oblaèil so omogoèile zelo malo denarja za proizvodnjo, in sicer zelo dobro, na zelo znani ravni. Stalna te¾ava oblaèilne industrije je bila vedno te¾ava, da ne bi mogli ustvariti oblaèil, ki ne zahtevajo pranja - ne zaprta, zlata, ki jo je treba obdr¾ati v sektorju.

Patentirano enkratno obleko je pred kratkim pri¹lo prav. Njegov namen, zlasti v tovarnah, mehanskih delavnicah ali mnogih drugih delovnih postajah, kjer je stalni problem umazanije, je povzroèil znaten padec stro¹kov vzdr¾evanja oblaèil zaposlenih, ki jih je bilo treba doslej oprati v doloèenih proizvodnih obratih.

Oblaèila za enkratno uporabo so bila predstavljena tudi kot optimalna re¹itev v farmaciji in ¹tevilnih znanostih - izkazalo se je, da je dobro kupiti zelo priljubljen kombinezon za enkratno uporabo, kot da bi v zadnjem obdobju v celoti dekontaminirali in preva¾ali stare oblaèila.

Hairise Spray

Raznolikost tega izuma je zanimiva. Lahko se sreèamo tako z lahkimi in lahkimi kostumi za avtomobilske mehanike, kot tudi v velikih tesnih oblaèilih, ki ¹èitijo pred nakljuènimi oku¾bami v bolni¹nicah ali raziskovalnih laboratorijih.

Prodano je, da je ta stil oblaèil resnièen v sektorju, ker je dobro delujoè, preprostost izkori¹èanja pa daje prednost vsem, ki namesto pranja perila ¾elijo delati na potrebnem.