Tehnieni napredek v drugi polovici 19 stoletja

Pijaèe iz najpomembnej¹ih trenutkov v ¾ivljenju zaposlenega so danes tudi èas, da ponudimo njegovo najbolj uèinkovito uporabo, kadar koli lahko. Obravnava ne le dru¾beno ¾ivljenje, temveè tudi na¹e delo, ki nam daje veliko prostega èasa. Z vo¾njo, na primer, na¹ega doma, posku¹amo zagotoviti, da je vse delo znotraj njega izdelano z lahkoto in z najmanj¹im mo¾nim èasovnim razmikom. V takih trenutkih je vredno razmisliti o tehnolo¹kem napredku in izjemnih re¹itvah, ki nas vsak naslednji dan postavi.

https://tit-am.eu/si/

Uèinkovito vodenje odra je kot restavrator dvakrat pomembnej¹e kot v industrijskih skupinah. Restavracija deluje na preprost ugled in podobo v odnosu z mo¹kim in tudi kot najbolj¹a storitev, ki jo ponuja postre¾ba okusne jedi. Vendar pa okus hrane izgubi svoj polo¾aj, ko ga moramo predolgo odlo¾iti. Vredno je vlagati v obièajno programsko opremo, ki poenostavlja celotno logistiko na¹e kuhinje. Zato je treba upo¹tevati sisteme, kot je gastro pos program. Nato sta na voljo mobilna aplikacija in popolni virtualni pripomoèki za upravljanje na¹e trgovine z dobrim nadzorom. Njegove vrednote so ¾e vidne pri naroèanju, ki samodejno vstopi v kuhinjo brez posredovanja natakarja. V odvisnosti od konfiguracije te naprave za upravljanje restavracij so lahko na¹i izdelki za nabavo zunaj. Kurir, ki dostavlja hrano po telefonu, bo izvedel za nov teèaj, preden pride do obnove in prejme naroèilo. Re¹evanje faze je torej kljuèni razlog, zakaj je vredno postaviti nekaj novih izdelkov v trajno, trdo osebo, ki vodi majhno gastronomijo.

Naj kupci menijo, da so glavni junaki va¹e trgovine. Poka¾ite jim, da si ¾eli Cis na njihovem podnebju in jim prina¹a obrok la¾je, kot si predstavljajo. Lahko boste sledili celotnemu postopku izvr¹itve naroèila iz katerega koli prostora, tudi doma. Razmi¹ljali bomo o vseh komponentah - naroèilih, izpolnitvi, financah, dostavi in dodatnih opombah. Preverjanje poslovanja je najmanj¹i problem. Ugodnosti ne bodo imele samo stranke. Z izbolj¹anjem restavracije bodo zaposleni ¹e posebej zadovoljni. Delo je postalo dra¾je kot kdajkoli prej. Z vlaganjem v tehnologije boste prehitevali svoje konkurente.