Taktika gozdnih po arov

Sodobne ATEX instalacijeOpra¹evanje zraka s prahom (veèinoma lesnega izvora, pra¹kastimi barvami ali finimi finimi premogi je zagotovo ¹kodljivo, predvsem zaradi izredno te¾ke verjetnosti eksplozije. Po raziskavah je le zelo nevarna koncentracija majhnih pelodnih zrn, ki so najpogostej¹i vzrok eksplozije. Vir v¾iga cvetnega prahu je lahko ne samo odprt ogenj, temveè tudi majhna elektrièna iskra, mehansko iskrenje ali elektrostatièni tokovi. Za za¹èito pred eksplozijami je treba uporabiti sodobne ATEX naprave. Na sreèo so na zaprtem trgu ¹e bolj profesionalna podjetja, ki ustvarjajo visoko kakovostne instalacije po zelo zmerni ceni, zaradi èesar ne bi smelo biti veèjih te¾av pri iskanju ustreznih strokovnjakov.

Sistemi za varno prezraèevanje in odstranjevanje prahuZa ekstrakcijo in prezraèevalne naprave, ki so v oddaljenosti, uporabite poseben sesalni, lokalni izpuh (po mo¾nosti na strani samonosilnih rok in nape, ki so èim bli¾je mestom izpusta onesna¾enja. Potrebno je zapomniti si plus in zagotoviti, da se vsi pra¹ni grozdi ves èas popolnoma odstranijo, da se lahko prepreèi in ponovno nasuti prah. Bistveno vlogo ima popolno in sistematièno praznjenje posod za prah. V primerih, ko je prah na tleh dvorane, je treba uporabiti posebne industrijske sesalce. Profesionalne ATEX naprave ¾elijo obstajati bolj ustrezno utemeljene in kar je najpomembnej¹e, da ne morejo izvajati elektrostatiènih nabojev, preko katerih lahko dose¾ejo nastanek iskre. Potrebno je, da so kanali za kanale nujno izdelani tako, da smo bili z debelino stene 2 do 3 mm.

Drivelan Ultra

Profesionalni ventilatorji in filtriV sodobnih prezraèevalnih in odpra¹evalnih napravah, ki so v nevarnosti eksplozije, je vredno uporabljati ventilatorje in filtre z ustrezno za¹èito pred eksplozijami skupaj z razliènimi direktivami ATEX. Eksplozijski filtri morajo biti posebni eksplozijski paneli. Odvisno od potreb se lahko uporabijo za eno ali veèkratno uporabo. Pod vplivom eksplozije prahu v strukturah ATEX se membrana hitro razpoèi in vse eksplozivne pline spusti neposredno v ozraèje, zaradi èesar se filtri ne po¹kodujejo. Sistemi, ki jim grozi eksplozija, morajo biti opremljeni s posebnim sistemom za ga¹enje z iskri in inovativnimi sistemi za ga¹enje v samih obratih. Poleg tega je treba na ljudeh prezraèevalne kanale, ki so izdelani za filter, namestiti kontrolne ventile, ki dobro prepreèijo ¹irjenje plamena v sami instalaciji pri uspehu eksplozije nevarnega prahu v filtrih.

Zmanj¹evanje eksplozijeSodobni sistemi za prepreèevanje eksplozije so trenutno najbolj¹i in redno uporabljeni naèini za za¹èito razliènih naprav pred uèinki eksplozije. Sistemi za prepreèevanje eksplozije se najpogosteje izka¾ejo kot loèen HRD cilinder, infrardeèi senzor in senzor za tlak ter strokovni nadzorni center. Pomembna naloga sistema je takoj¹nje prepoznavanje eksplozije v zaèetni fazi. Nato se vbrizga posebno sredstvo za du¹enje, katerega delovanje je prepreèiti nevarno eksplozijo. Za sodobne ATEX instalacije je znaèilen zelo kratek odzivni èas. Od zaznavanja nevarnosti eksplozije lahko preide le tisoèinka sekunde, da jo popolnoma potisnemo.