Stereoskopski mikroskop

Nujna razsvetljava v stanovanjih in pisarnah za delo v javnih stavbah blokira nalogo, da nam pomaga z re¹itvami iz zgradbe, èe je vir temen, kjer je nevarnost in tradicionalna razsvetljava ne dela iz drugih razlogov.V skladu s predpisi mora biti vsaka hi¹a opremljena z zasilno razsvetljavo, èe veè kot 5 ¾ensk prejme dnevno plaèilo.

Luèi za zasilno razsvetljavo morajo zagotoviti, da je evakuacijska pot mogoèe najti ne le v primeru, da je temno, temveè tudi, ko je v objektu izbran velik oblak dima. Luèi za zasilno razsvetljavo morajo pokazati ljudem re¹evalno opremo, plinske maske in gasilsko opremo.Svetilke za zasilno razsvetljavo je treba redno pregledovati v primeru, da ¾arnice ali opekline svetilke ustrezajo predpisom. Svetilke za preverjanje frekvence prevede proizvajalec, vendar na¹i vladni predpisi pravijo, da se tak¹na revizija ne more konèati manj kot enkrat na leto. Vsaj enkrat letno je treba preveriti, ali svetilke niso po¹kodovane in ali so baterije, ki poganjajo zasilno razsvetljavo, po¹kodovane, omoèene ali kako drugaèe po¹kodovane. Prav tako je potrebno enkrat letno preveriti delovanje vseh sistemov razsvetljave. Odrasli za vzdr¾evanje objekta morajo meriti tudi intenzivnost svetlobe v nevarnem stanju in pripraviti letno poroèilo o obstoju zasilne razsvetljave.Senzorji za zasilno razsvetljavo so kombinirani ne le v ¹tevilnih stavbah in ¹olah, temveè nekateri tudi sami dajejo tak¹no svetlobo v posameznih domovih. Èeprav se porabi, da bi morali vsi v rastlini poznati pot, kljub temu, da je nekaj narobe, izbruhne ogenj in nekaj padlo na nas, potem pa hitro iskanje preproste re¹itve ne obstaja tako hitro. Za svetilke za razsvetljavo je dobro ravnati z nizkonapetostnimi LED-¾arnicami, vendar bo tudi fluorescenèna in ¾areèa razsvetljava dobro delovala. Cene tak¹ne metode zasilne razsvetljave ¾elijo od kakovosti uporabljenih izdelkov in od ega toliko ¾arnic in svetlobnih elementov, ki jih ¾elimo doseèi doma. Zasilna razsvetljava je obièajno zgrajena na najbolj kritiènih mestih, kot so vhodna vrata, stopnice, kopalnica in celo izhod na streho. Ljudje, ki so v prostorih za ga¹enje po¾ara, samo gasilni aparati morajo osvetliti zasilne ¾arnice. No, ¹e veè je, da razsvetli re¹itev na teraso, èe lahko s terase re¹ite zunaj.