Raeunovodstvo s strani zdru enj

Transparentno vzdr¾evanje dokumentacije in dobra storitev za stranke, zaupanje knjigovodstva njihovih imen raèunovodskim pisarnam je osnovna naloga sodobnega raèunovodstva. Raèunovodski programi za raèunovodske dru¾be omogoèajo uèinkovito izvajanje naroèil tako za povpreèna kot za moèna podjetja. Shranjevanje potrebnih mo¾nosti v elektronskih sredstvih olaj¹uje dostop do potrebne dokumentacije. Gre tudi za postopek varèevanja z delom v podjetju.

Ling Fluent

Podatki, za¹èiteni z geslom, varne informacije o financah strank, nepoobla¹èene osebe. Na trgu so ¹tevilni raèunovodski programi, ki zaposlenim omogoèajo, da izkoristijo lepo ponudbo in poveèajo uèinkovitost poslovanja. Omeniti veljajo paketi programov Small Accounting Enterprise PRO. ©irok nabor programov je namenjen malim raèunovodskim pisarnam, ki predstavljajo pribli¾no 50 podjetij. Zahvaljujoè jim bo la¾je voditi knjigo dobièkov in izdatkov, popolne prijave DDV in DDV, izdajati raèune itd.Podpora za velika podjetja je zagotovljena z raèunovodskim programom PRO Plus. Omogoèa servisiranje do 500 poslovnih subjektov. Ekipa ponujenega paketa vkljuèuje programe, s katerimi bo natanèno vodena knjiga prihodkov in odhodkov. Kadrovska dokumentacija, plaèilni listi in plaèila ZUS bodo organizirani in izvedeni brez napak. Zaradi fakturiranja bo knjiga veliko hitrej¹a.Zanimiv predlog vkljuèuje e-Deklaracje in pakete programov zaposlenih, poslane v tujino. Dopolnjujejo raèunalni¹ke programe, namenjene raèunovodskim dru¾bam. Zahvaljujoè e-Deklaraciji bodo vse spletne prijave prispele v davèni urad. Name¹èeni so v elektronski podpis stranke.Podpora podjetjem, katerih zaposleni opravljajo svoje dol¾nosti v tujini, omogoèa raèunalni¹ki program, zaradi katerega bodo plaèe oseb, ki so napotene zunaj Poljske, oznaèene v natanèni in dobri ¹oli z veljavnim pravom.Knjigovodski sistem omogoèa knji¾ica Infor System Biuro Handlowa. To je mo¾nost za pisarne, ki ne objavljajo le dokumentov, temveè tudi samodejno prevzamejo vlogo pri oblikovanju bilanènih tabel, izjav o finanènih dejavnostih ali pripravi poroèil. Projekt zagotavljajo Windows, Linux, Unix in Mac OS.