Psihotestna izbira tudij

Èe smo preseneèeni nad tem, katere ¹tudije bi morali izbrati, razmislimo tudi o drugih ve¹èinah, pa tudi o mo¾nostih za dober poklic. Eden od najuèinkovitej¹ih ukrepov je na primer poklic prevajalca. Oseba na tem pristopu lahko ¾ivi zelo veliko denarja. Torej, kako postati tak prevajalec?

Preden zaènemo graditi prve prevode za podjetja, je obièajno, da kupimo pravo pripravo. Na zaèetku se odloèimo, s kak¹nim slogom se bomo odloèili. Postavimo eno, ki nas resnièno zanima. Zahvaljujoè temu misel za nas ne bo neprijetna. Pijaèe iz takih jezikov verjetno ¾ivijo, na primer, v angle¹èini. Èe je to tisto, kar ¾elimo poskrbeti za to, se moramo zavezati pripravi angle¹ke filologije. ®e po treh letih ¹tudija bomo prejeli presti¾ni naziv BA. In naj se ne ustalimo na lovorikah. Èe smo odvisni od resniènega opravljanja vseh vrst prevodov za podjetja, bi se morali odloèiti za ¹tudij doloèene specializacije. Verjetno zato ¾ivijo prevajalske specializacije. Zahvaljujoè nalogam, ki jih imajo ljudje, se bomo lahko nauèili veliko pomembnih stvari. Ugotovili bomo, kje ustvariti najbolj¹e za prevajanje vsake vrste dokumentov in dokumentov. Va¹e znanje bomo lahko preizkusili tudi v praksi. Na hrbtni strani morate pripraviti knjigo ali nalogo na nekaterih ¹tudijah in opraviti tudi pripravni¹tvo. Ko se osredotoèimo na cilj prevajanja, lahko na¹e vaje vkljuèujejo opravljanje prevodov iz oddaljenih industrij. Tak¹no delo bomo podarili na¹im uèiteljem kasneje in ga bodo gledali. Zahvaljujoè temu bomo ugotovili, v katerih situacijah naredimo veliko napak, vendar bomo to kasneje lahko prepreèili.

Torej, zdaj, na samih ¹tudijah, se moramo ozreti na prvo mesto. Zahvaljujoè njej bomo pridobili prvo bogato izku¹njo. Tudi èe najdemo brezplaèno delo, ne odstopite od njega. Tak¹na prostovoljna slu¾ba, za katero se veliko nauèimo. In ko pridemo do pomembne izku¹nje, jo bomo postavili v tesen ¾ivljenjepis in zaèeli bomo iskati uèinkovitej¹e delo. V tem slogu odkrijemo idealen kraj za nas.