Prevod hrva kega besedila

Prevod besedila je sam po sebi precej velik. Èe moramo prevesti nekaj besedil, potrebujemo ne le, da smo se "nauèili" besed in jedi, ampak tudi poznali veliko idiomov, ki so tako posebni za vse jezike. Dejstvo je, da ¾enska, ki pi¹e angle¹ko besedilo, ne pomeni, da je èisto "akademska", ampak uporablja svoj edinstven videz in dodane idiome.

V klubu od zadnjega, da delo svetovnega internetnega omre¾ja ¹e vedno nara¹èa, je pogosto potrebno opraviti prevajanje spletnih strani. Na primer, èe ustvarimo spletno stran, s katero moramo priti do bolj mno¾iènega obèinstva, jo moramo izdelati v veè jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletne strani, na primer v angle¹èini in polj¹èini, bi morala predstaviti ne le sposobnost prevajanja, ampak tudi te¾njo po doloèanju va¹ih priznanj in opisov, ki jih v izvirniku ni mogoèe prevesti. Kdaj potem poèaka v praksi? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku z Googlovim prevajalcem. Medtem ko bo splo¹ni smisel besedila ohranjen (ugibali bomo, kaj je doloèeno mesto, bo logièno zaporedje stavkov in sintaksa nezadostna. Zadnji dodatni je samo zato, ker prevajalec Google prevaja izbrani èlanek s pomenom besede za besedo. V poslovnem svetu torej nismo tisti, ki bi prevzeli izvajanje profesionalne, veèjeziène spletne strani, ki temelji na njej. Zato v poslu spletnega prevajalca v bli¾nji prihodnosti & nbsp; èlovek ne bo zamenjal naprave. Tudi najbolj primerna programska oprema nima moèi abstraktnega razmi¹ljanja. Edina stvar, ki jo lahko naredi, je hoditi po logiki èloveka, ki je prenesena na izbrani programski jezik. Zato tudi najbolj¹i programi za prevajanje èlankov moèno zaostajajo za profesionalnimi spletnimi prevajalci in seveda bodo najverjetneje vedno tam. Èe je vedno na voljo napredno orodje, ki je urejeno v mo¾nost preprostega in abstraktnega "razmi¹ljanja", potem bo uèinek na¹e civilizacije. Èe povzamemo, v projektu pouèevanja dobrih prevajalcev je treba narediti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne le uèijo prevode "besedo za besedo", temveè tudi podpirajo abstraktno razumevanje jezika v doloèenem jeziku.& Nbsp;