Predpisov o nevarnosti eksplozije

Direktiva ATEX (Atmosphères Explosibles, imenovana tudi Direktiva 94/9 / ES, je zakonodaja Evropske unije, ki opredeljuje bistvene zahteve proizvodov, namenjenih za uporabo na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Velika veèina strojev in orodij, ki se uporabljajo v rudnikih èrnega premoga, je izpostavljena nevarnosti eksplozije metana in premogovega prahu, direktiva ATEX pa velja za orodja in za¹èitne sloge, namenjene za uporabo na obmoèjih, ki so izpostavljena nevarnosti eksplozije. Tudi nove varnostne predpise v nekaterih dr¾avah Evropske unije so bili razdeljeni med seboj, kar je pomenilo veliko oviro za svobodo izmenjave blaga med dr¾avami èlanicami.Od zadnjega zaèetka je bila oblikovana enotna direktiva ATEX, ki je poenotila obstojeèe predpise in zagotovo olaj¹ala kro¾enje izdelkov v Evropskem sporazumu. Pri izvajanju doloèb èlena 100a Rimske pogodbe je najpomembnej¹a toèka direktive ATEX zagotovitev prostega pretoka blaga, ki zagotavlja visoko raven za¹èite pred eksplozijami. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 23. marca 1994 izdala ATEX direktivo 94/9 / ES, ki je bila 1. julija 2003 uvedena v obhajilo v zvezi z napravami, ki so namenjene poklicni poti na obmoèjih, ki jih ogro¾a eksplozija. Poleg tega je bila 16. decembra 1999 sprejeta Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 (imenovana tudi ATEX UPORABNIKI, ki v seriji zadeva minimalne zahteve za varnost predmetov v stanovanjih, kjer obstaja nevarnost eksplozivnega ozraèja. Direktiva ATEX 94/9 / ES je zaèela delovati do 1. julija 2003 in nadomestila prej¹nje prej¹nje direktive 76/117 / EGS in 79/196 / EGS.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo. šampon proti izpadanju las

Oznaka CE (fr Conformité Européenneidentifikacijsko ¹tevilko certifikacijskega organaSimbol za izvedboeksplozijeKategorija napravevrsta za¹èite pred eksplozijoeksplozivne podskupinetemperaturni razred

Priporoèamo Atex trening