Pravnega jezika

Pravni prevodi zahtevajo prevajalce besedil, ne le veliko uspe¹ne jezikovne prakse, predvsem pa umetnost in kar je najpomembnej¹e, razumevanje pravne terminologije in sredstva te jezikovne spremembe. Prevajalec, ki vodi ta model prevajanja, mora skrbeti za vsak element, vsako vejico, saj se mora pri prevajanju dokumenta izkazati za posebej pomembno za pomen celotne vsebine. Ta knjiga torej ni lahka.

Za pravne prevode mora biti znaèilna visoka stopnja lahkotnosti in vsa terminologija. Preprosto je, ker lahko dobro razumevanje stvari zagotovimo tudi z ustrezno izdelanimi prevodi. Vèasih lahko zahteva tudi dodatne te¾ave. Glede na to, da mora biti pri prevajanju strogo, celo popolno, natanènost prevoda, mora prevajalec èez èas imeti veliko naslovov, da najde pravo besedo, ki bo dejansko dala vsebino prevedenega besedila. Kaj se mora veliko prevajalcev spominjati v èasu dela in biti izjemno natanèni, tudi ko gre za vse drobne vejice - ker je velikokrat sprememba njenega pomena ali popolna opustitev lahko povzroèila veliko spremembo v smislu dokumenta.

Zato so pravni prevodi precej zamudni. Prevajalca zavezujejo, da jim posveti najveè èasa, zlasti da bi posku¹ali ohraniti pravo vzdu¹je in konstrukcijo. Vendar ne smete pozabiti na najpomembnej¹o zadevo, tj. Jezikovno plast. Besedilo prevajanja mora biti ustvarjeno v ustrezni kakovosti, pri èemer je treba upo¹tevati vse jezikovne standarde. To je izjemno pomembna naloga v primeru pravnega jezika, ki lahko pogosto kr¹i pravila celo izvorne slovnice. Tako je pravno prevajanje, hkrati pa sku¹a prenesti smisel, v pravo, izvirnika, pri tem pa paziti na jezikovne in slogovne vrednote, èeprav vèasih prekinjen v jeziku izvirnika.

Pravni prevodi so torej precej zapletena zadeva, bolj pomembno pa je, da ji zaupamo ustrezno prevajalsko pisarno, ki jo bo obravnavala na poseben in po¹ten naèin. Zahvaljujoè temu bomo preprièani in preprièani, da bodo vsi pravni prevodi, ki jih lahko naroèimo, skrbno opravljeni tudi z upo¹tevanjem vseh pravil, ki jih je treba ohraniti pri pravnem prevajanju v veèjem podjetju.