Prah za barve

Na na¹em trgu je veliko podjetij z veè kot desetletnimi izku¹njami, ki jih priporoèamo za ekonomièno prezraèevanje in filtriranje zraka. Njihova osnovna specializacija je odstranjevanje prahu, izpu¹nih plinov in alkoholov v razliènih oblikah s polo¾ajev funkcij v industrijskem prostoru. To dokazuje obèutek varnosti in zagotovilo, da se bodo gradbena dela na lokaciji uèinkovito izvajala za zelo dolgo ¾ivljenjsko dobo.

Kvalificirani zaposleni s tehniènim znanjem so zagotovilo za vse in zanesljive storitve za stranke, od trenutka, ko je problem predstavljen do trenutka njegove re¹itve. Velike korporacije ne uporabljajo le specifiènih filtracijskih in prezraèevalnih naprav, ampak predvsem strokovne nasvete v obliki uporabe prilagojenih in uèinkovitih tehnolo¹kih re¹itev. Istoèasno so inovativni informacijski sistemi priporoèeni za doseganje visoke uèinkovitosti tako v èasu delovanja kot tudi v èasu proizvodnje. Kvalificirano osebje zaposlenih zagotavlja razvoj projektov, ki izpolnjujejo doloèene evropske zahteve in vrednote.

DietonusDietonus - Trifazno hujšanje za najboljše rezultate!

Skupino sestavljajo strokovnjaki z vtisom v tej industriji, tako v stanju tehniènega svetovanja, kdaj in pri izdelavi in monta¾i strojev. Tudi v zapletenih primerih, ki ¾elijo prototipne raziskave, sodelujejo z najbolj uèinkovitimi raziskovalnimi centri.

Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu je proces oblikovanja sistemov za zbiranje prahu, v katerih se re¹itve prilagajajo zahtevam potro¹nikov in vedno zagotavljajo najbolj¹e razmerje med stro¹ki in razmerami. Pomembno naèelo vseh oblikovalskih stvari je obièajno v skladu z najrazliènej¹imi pravnimi predpisi in normativnimi standardi na podroèju higiene, zaupanja in delovnega okolja. Ustvarjanje je ustvarjeno tudi s pomoèjo inovativnih organizacij in moène tehnologije, tako da zagotavljam najbolj¹i standard izdelave in veliko dolgo¾ivosti naprav.