Prah na delovnem mestu zdravja in varnosti

Proizvodne tehnolo¹ke procese spremlja emisija pra¹nega onesna¾enja, zlasti pri pridobivanju surovin, drobljenju, mletju, me¹anju in presejanju. Poleg hrupa imajo industrijski prah najveèjo nevarnost za zdravje ljudi v takih okoljih.

Zaradi poudarka na zdravstveni ravni se prah deli na:- dra¾ilni prah, \ t- strupeni prah, \ t- alergen prah,- rakotvorni prah, \ t- vlaknasti prah.Osnovni polo¾aj v okolju, ki onesna¾uje prah, je koristno prepreèevanje z uporabo individualne in socialne za¹èite pred prahom.Individualna za¹èita vkljuèuje:- respirator za enkratno uporabo,- polmaske z izmenljivimi filtri in absorberji, \ t- maske z zamenljivimi filtri in absorberji, \ t- èelade in za¹èitne nape.Kolektivna za¹èita pred prahom vkljuèuje: prezraèevalne in prezraèevalne sisteme, sisteme za ekstrakcijo prahu, samostojne puhala in ventilatorje.Razredne naprave razgradimo v: suhe in mokre zbiralnike prahu.Najpogosteje uporabljani zbiralniki prahu so: usedalne komore, zbiralniki prahu s filtracijskim razredom, cikloni in multicikloni, elektrostatièni filtri, mokri zbiralniki prahu.Komore za usedanje so eden najla¾jih zbiralnikov prahu z nizkimi stro¹ki gradnje. Pomanjkljivost te re¹itve je slaba uèinkovitost odstranjevanja prahu, zato se obièajno uvajajo v povezavi z drugimi zbiralniki prahu. Zbiralniki filtrov so zelo pomembni za uèinkovitost delovanja. Zdru¾eni v keramièni in metalur¹ki industriji sta eden od najdra¾jih metod odstranjevanja prahu. Mokri zbiralniki prahu uporabljajo vodo na mestu nevtralizacije nastalega prahu. Stranski uèinek je odpadna voda, ki nastane zaradi prenosa onesna¾evalcev v tekoèino. Za potencialno eksplozivna obmoèja se morajo uporabljati samo re¹itve, za katere morajo biti naprave za odstranjevanje prahu sposobne certificirati po ATEX.Izbira naprave za odstranjevanje prahu je odvisna od industrije in posebne nevarnosti.