Po arne varnosti

ATEX - takrat pravilo Evropske unije. Doloèa bistvene zahteve, ki jih mora narediti vsako blago, da se lahko uporablja na povr¹inah, ki so potencialno eksplozivne. Podrobne zahteve so urejene s pravili, povezanimi z zadnjo direktivo. Zahteve, ki jih ne ureja niti direktiva niti standardi, so lahko predmet notranjih predpisov, ki delujejo v drugih dr¾avah èlanicah.

postopekPredpisi ne smejo biti v neskladju z nasveti, niti ne smejo poveèati njegovih zahtev. Ker nas ATEX direktiva 94/9 / EC zavezuje k oznaki CE. Da, in vsak "ATEX" izdelek, ki je bil oznaèen z znakom Ex, je moral proizvajalec na zaèetku oznaèiti s CE. Poleg tega je treba opraviti postopek ali pa ustrezati obstojeèi udele¾bi "tretje osebe", èe je proizvajalec uporabil modul, ki ni modul A.

PsorilaxPsorilax - Izboljšajte stanje kože in osvojite psoriazo!

Poenotenje predpisovKer so neskladni predpisi o varnosti v posameznih dr¾avah EU imeli velike te¾ave pri prostem pretoku blaga med dr¾avami èlanicami, je bilo odloèeno, da se te doloèbe uskladijo. V primeru opreme, ki se uporablja za prakso na obmoèjih, ki so 23. marca 1994 izpostavljena nevarnosti eksplozije, sta Evropski parlament in Svet Evropske unije napovedala direktivo 94/9 / ES ATEX, ki jo je pridobila prviè julija 2003. Uvedena je bila tudi Direktiva 1999/92 / ES ATEX137, ki se je imenovala tudi ATEX UPORABNIKI. Gre za minimalne zahteve za varnost pri delu, v delovnih okoljih, kjer lahko najdemo eksplozivno ozraèje.Prva direktiva je bila vkljuèena v akcijo ¾e leta 2003. Drugo direktivo je Ministrstvo za gospodarstvo, funkcijo in socialno metodo sprejelo 29. maja 2003 in se je zaèelo 25. julija 2003. 31. oktobra 2010 bo sklenila osebni stan, spremenjeni Odlok ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah za zaupanje poklicna higiena, povezana z mo¾nostjo, da se dose¾e eksplozivno ozraèje na delovnem mestu, ki je nadomestilo uredbo iz leta 2003. \ t