Oblikovanje las z zavoji

Hitra ukinitev eksplozije, poleg osnovne faze raz¹irjanja, je dober element za zavarovanje industrijskih naprav, v katerih je pomemben zaèetek, v zaprtem prostoru ali ne popolnoma zaprt. Hitro zaznavanje povi¹anja tlaka v napravah je eden kljuènih elementov, ki zagotavljajo prepreèevanje eksplozije.

https://denta-s.eu/si/

Pomembna naloga HRD sistema je prepreèevanje nastanka visokega tlaka med eksplozijo, s èimer se zmanj¹a unièenje v konstrukciji, èas ustavljanja je omejen, vendar se varnost ljudi veèinoma razvija. Sistem HRD je namenjen za¹èiti rezervoarjev in silosov, ki vsebujejo pra¹kaste snovi, mline, me¹alnike, filtracijske sisteme, su¹ilnike in veliko podobnih industrijskih naprav.Vsak sistem, da bi lahko deloval dobro in ¾e, bi se moral dvigniti iz posebnih elementov, ki so senzorji tlaka in optiènih podatkov v strojih tudi v proizvodnih halah, kontrolnem sistemu in hrd steklenici, ki vsebuje gasilno snov.Strategija delovanja raèuna na razse¾nost in daje indikacije ter moèan in dober odziv. Odkrivanje eksplozije se prena¹a z uporabo senzorjev tlaka, detektorjev isker in plamenov. Èe se pojavijo plameni ali iskre ali ko povi¹anje tlaka prese¾e najvi¹jo sprejemljivo raven varnosti, se podatki takoj po¹ljejo centru za upravljanje, kar zagotavlja obdelavo podatkov in, èe je potrebno, takoj¹nje odpiranje ventila jeklenke, ki vsebuje kemièno snov. Po zaèetku izdelave z nadzornim sistemom se gasilne kemikalije po¹kropijo z uporabo posebnih ¹ob, ki zelo energièno in uèinkovito zavirajo eksplozijo. Najpomembnej¹a znaèilnost sistema HRD je reakcijsko obdobje, ki obstaja v milisekundah od trenutka, ko je zaznano poveèanje tlaka do atomizacije snovi.