Nevarnost eksplozije 2

Direktiva 94/9 / ES (ATEX je normativni dokument, ki se nana¹a tudi na naprave, ko so ti in kontrolni sistemi. Te podatkovne naprave so osrednjega pomena za njihovo postavitev na obmoèja z nevarnostjo eksplozije metana ali premogovega prahu. Te informacije so gradivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. marca 1994.

Navsezadnje je bil v na¹em pravnem sistemu ustanovljen na podlagi Odloka ministra za gospodarstvo z dne 22.12.2005. UL ©t. 263, toèka 2203 Glavni namen informacij je najprej pribli¾ati zakone dr¾av èlanic v zvezi z napravami in za¹èitnimi sistemi podatkov za porabo na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije metana ali premogovega prahu. Vendar pa se Direktiva uporablja za naprave in, poleg tega, za za¹èitne sisteme, ki se zaènejo uporabljati v potencialno eksplozivnih atmosferah. Hkrati je treba opozoriti, da se naèelo, ki je bilo obravnavano hkrati, nana¹a na varnostne, kontrolne in regulacijske naprave. Te naprave so dodeljene tarèi zunaj obravnavanih obmoèij in povzroèajo nekaj hoje do orodij in za¹èitnih metod za zemljo v potencialno eksplozivnih atmosferah.Obstajajo izjeme od direktive ATEX. Te informacije med drugim niso prilagojene medicinskim proizvodom, ki se uporabljajo v zdravstvenem podjetju. Hkrati se ne uporablja za opremo, ki se uporablja za domaèo uporabo, osebno za¹èitno opremo, ladje, transportno opremo.Ta pravni akt Evropske unije ima posebne zahteve, ki so doloèene v posebnih standardih. Poleg tega klasificira eksplozivne sfere, ki jih i¹èe v Prilogi ¹t., Ki je na voljo tudi za 1999/92 / EC ATEX137 z dne 16.12.1999 "O minimalnih zahtevah za poveèanje zaupanja in zdravstvene za¹èite delavcev, ki so potencialno izpostavljeni v proizvodnji na obmoèjih z eksplozivno vsebino".Danska in za¹èitni sistemi so lahko material drugih direktiv, ki se nana¹ajo na razliène vidike in ki dodatno zagotavljajo pritrjevanje znaka CE na njo. Ta znak mora biti oèiten, enostaven in moèan.Sedanjo direktivo bo nadomestila nova direktiva ATEX 2014/34 / EU. To se bo zgodilo 20. aprila 2016.