Nevarno obmoeje amoniaka

Lahko pride do eksplozije samo v eksplozivni vsebini, tj. Vsebuje pline, hlape ali prah. In to je osnova za kemiène interese, rezervoarje, rafinerije, elektrarne, barve, kemiène rastline, cementarne in mnoge druge, kjer dobimo pra¹ne ali pra¹ne izdelke.

Ker so se v mnogih dr¾avah Evropske unije ¾e veè let varnostni predpisi znatno loèevali, imeli so tudi veliko oviro pri menjavi blaga, uvedli so jih za zdru¾itev, uvedli na naprave, ki zaslu¾ijo v ogro¾enih obmoèjih, tako imenovane Oznake ATEX.

Kak¹ne so oznake ATEX?V skladu s tem pojmom naj bi bile podrobne zahteve, podatki v pravnem koraku Evropske unije, ki jih morajo opraviti vsi izdelki, namenjeni obmoèjem, ki so v nevarnosti eksplozije. Zahteve, ki jih ti deli ne pokrivajo, se lahko organizirajo znotraj posameznih dr¾av èlanic EU, ne morejo pa se drugaèe razlikovati od pravil EU, vendar ne morejo poslab¹ati zahtev.Vse naprave, ki jih je treba brati v stanovanjih, izpostavljenih tveganju eksplozije, morajo biti sposobne oznaèiti v skladu z modelom, ki ga uvaja direktiva. Te oznake imajo niz simbolov, ki opredeljujejo razliène obvezne parametre za te naprave. In samo:Proizvajalec s tem, da locira oznako CE na materialu, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje bistvene zahteve direktive.Prostori, v katerih je bila izpostavljena eksplozija, so bili spro¹èeni na povr¹ino nevarnosti. Oznaèevanje nevarnega obmoèja opozarja tako na naravo gro¾nje kot tudi na njegovo moè:- obmoèje plinov, tekoèin in njihovih hlapov je oznaèeno s èrko G- obmoèje vnetljivega prahu - èrka D.Potem so bile naprave, ki dokazujejo eksplozijo, spro¹èene v dve skupini:- ¹ola V nasprotju s tem so orodja za prakso v rudnikih,- skupina II so naprave, namenjene za proizvodnjo v velikosti glede na nevarnost eksplozije plinov, tekoèin ali prahu.Naslednja razvrstitev doloèa stopnjo tesnosti ohi¹ja naprave in moè udarca.Za hrbtom je tipièna temperaturna skupina, to je najveèja temperatura povr¹ine, na kateri lahko naprava deluje.Katere so prednosti uporabe znaka ATEX:- zagotavljanje varnosti v industrijskih prodajalnah,- omejitev gospodarskih izgub, ki so posledica morebitnih gro¾enj ali neuspehov,- zmanj¹anje èasa dela na delovnem mestu,- zagotavljanje potrebne kakovosti naprav.