Napaka blagajne farex 99

Blagajna, znana kot blagajna, kot avtomobil, je treba obèasno pregledati. Vendar pa je treba v tem primeru ta pregled izvesti najpozneje dve leti po novem pregledu ali fiskalizaciji. Pregled blagovne znamke kraków niha na razponih od 100 PLN do 200 PLN z dostopom.

Obveznost pregleda blagajne izhaja iz dobrih pravnih aktov. Pravna podlaga za dvoletno obdobje pregleda finanène blagajne je § 7 odstavek. 1 toèka 6 v povezavi iz odstavka 16, odst. 1 Uredbe ministra za finance z dne 28. novembra 2008 v zgodovini pogojev za uporabo blagajn. V skladu s predpostavko in z doloèbami tretjega odstavka 61. èlena Kazenskega zakonika se neupo¹tevanje ali nepravoèasna izvedba pregleda blagajne razume kot neprimerno vodenje knjige in grozi, da se nalo¾ijo globe za davène kazni. Toda cenej¹a mo¾nost za vsako dveletno revizijo je, da jo vsako leto odstranimo. Pri obve¹èanju o registraciji blagajn je potrebno in razmisliti o doloèitvi ustreznega èasa, ki se opravi na podlagi davènega zakonika. Skupaj z umetnostjo. 12 § 3 tega zakona, datumi, znani v mesecih, potekajo z datumom tistega dne v novem mesecu, ki pravi prvi dan dneva, in ko tak dan ni bilo v dana¹njem mesecu - na tekoèi dan zadnjega meseca.

Obveznost nadzora nad datumom registracijskega pregleda poteka po glavi z uporabo obravnavane davène blagajne. Lastnik mora serviserja obvestiti o potrebi po tak¹nem pregledu v dveh letih od novega pregleda. Uslu¾benec blagajne mora v petdnevnem obdobju dneva registracije, ki ga je ustvaril imetnik davène blagajne, opraviti obvezen tehnièni pregled blagajne (èlen 31 § 4 zakona o blagajni.

Pregled tehniènega stanja blagajne naj bi predvsem preverjal stanje vseh kontrolnih peèatov, stanje ohi¹ja, berljivost davènih dokumentov, delovni program, pravilnost delovanja, stanje spomina in stanje baterij.V projektu izogibanja izpostavljenosti sankcijam z vidika davènega urada mora davèni zavezanec spremljati datume preverjanja blagajne.