Modni oblikovalec torun

Prej¹njo soboto je bila razstava najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je privabil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci konèali s sezono zdru¾itve. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila na najstro¾ji naèin izpopolnjena in vsota je pri¹la brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Za izdelavo so bile uporabljene le vsakodnevne in zraène tkanine visoke barve, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so imeli rad zraène, barvite maksi suknje, narejene iz kvaèkanja. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape s ¹irokimi robovi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila pripravljena tudi lepa poroèna obleka za trenutno prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo dra¾enih veliko oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek, pridobljen s to prodajo, se prenese na poljsko siroti¹nico. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dobre in lahke akcije. Njeni lastniki so ¾e veèkrat plaèali na¹e pesmi za dra¾bo in kot toèka transakcije je bil celo obisk celotne tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a kolekcija pri¹la v pisarne v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da namerava dru¾ba vzpostaviti raèunalni¹ko dejavnost, v kateri bodo izpostavljene zbirke, ki niso v stacionarnih trgovinah.Lokalno oblaèilno podjetje je med najbolj popolnimi proizvajalci oblaèil v miru. Obstajajo nekatere tovarne po vsem svetu. Zaposluje veè tisoè ljudi, v ospredju ¹tevilnih vrhunskih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Ta blagovna znamka zdaj in vèasih zdru¾uje zbirke z velikimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke izkoristijo veliko priznanje, da so tudi pred odprtjem trgovine pripravljene zjutraj, da se usmerijo v cele vrste. Te zbirke uporabljajo isti dan.Rezultati te institucije ¾e vrsto let u¾ivajo veliko popularnost med strankami in v svetu, ko in v tujini. Pi¹e o njej, ne gre ven, da ne omenjam nagrad, ki jih je pridobila, in tiste, ki posku¹ajo narediti uèinke najveèje vrednosti.

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovativen način, kako izgubiti težo

Oglejte si svojo trgovino: Enkratna oblaèila