Modna revija

To soboto je bila razstava najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki bi morali preveriti, kaj so oblikovalci naredili za rastno sezono. Med obèinstvom smo lahko spoznali tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena razstava je bila v najbolj¹i podrobnosti in vse je bilo narejeno brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Za njihovo vrednost so bile uporabljene samo originalne in lahke tkanine s temno obarvanimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maksi krilo, ki je bilo pripravljeno na kvaèkanje. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim tudi pletene kape s te¾kimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi se je dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene za to prilo¾nost, konèala. Obleka je bila dana osebi, ki je mislila, da bo ohranila anonimnost. Poleg tega so bila ta oblaèila prodana na dra¾bi od najbolj zdrave zbirke. Dohodek, prejet od trenutne dra¾be, bo dan v siroti¹nico. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dobre in funkcionalne ukrepe. Njen delodajalec je veèkrat vrnil svoje izdelke na dra¾be in kako je bila transakcija celo obisk katere koli tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da se bo najnovej¹a zbirka danes pridru¾ila domovom na vrhu maja. Poleg tega je obvestil, da ime razmi¹lja o ustanovitvi spletne trgovine, kjer bi bile odloèilne druge zbirke kot v stacionarnih.Va¹a vrednost oblaèil je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na tem podroèju. V celotni regiji je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Obèasno ime prevzame zbirke v sodelovanju z odliènimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke obravnavajo zelo veliko priznanje, da se tisti, ki se ¾e zanimajo za dolge èakalne vrste, ¾e pred zaèetkom trgovine zjutraj zavedajo neèesa. Te zbirke zvenijo ta absolutni dan.Èlanki iz te organizacije iz mnogih let hitro uspejo med publiko, tako v svetu kot v tujini. Pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenjam ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in kako ¹tejejo, da so sredstva najvi¹jega razreda.

Oglejte si svojo trgovino: Eno obleko za spa