Modna revija olsztyn

To soboto je bila razstava najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci oblikovali za sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Dobro oblikovana predstava je obstajala na najmanj¹i toèki in vse je potekalo brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. V celoti so jih uporabljali za divje in obèutljive tkanine z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹e novinarje so najbolj zanimale ¹ibke, barvite maksi suknje, ki so bile povsem kvaèkane. Poleg tega so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za resne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po predstavi sku¹a ponuditi lepo poroèno obleko, izdelano posebej za zadnjo prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih veè oblaèil iz najsodobnej¹e kolekcije. Dohodek, prejet od zadnje prodaje, bo dodeljen va¹i siroti¹nici. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dobrodelne in dobrodelne akcije. Njeni lastniki so ¾e veèkrat hranili za prodajo svoje izdelke in kako je bila prodajna toèka celo obisk zlata iz tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija v zaèetku maja pri¹la v trgovine. Poleg tega je obvestil, da podjetje naèrtuje vzpostavitev spletne trgovine, v kateri bi bile koristne tudi druge zbirke kot v stacionarnih trgovinah.Dru¾insko modno podjetje je eden najveèjih proizvajalcev oblaèil v miru. V vsakem svetu je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v preteklosti je bilo veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Obèasno ta dru¾ba uporablja zbirke v zdru¾evanju s prvimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo tako veliko priznanje, da so pred odprtjem trgovine ¹e enkrat pozorni na tiste, ki se ¾e v enem zjutru ¾e zanimajo za en kilometer dolge èakalne vrste. Te zbirke so na ta dan.Izdelke te dru¾be ¾e vrsto let cenijo stranke, tudi v tujini. Pi¹e o njej in ne omenja ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela in ki potrjujejo, da so uèinki najvi¹je vrednosti.

Oglejte si trgovino: Haccp oblaèila za enkratno uporabo