Magistrsko delo o varnosti omre ja

Varnost je edinstvena med najpomembnej¹imi zadevami, ki jih ¾elimo skrbeti. Prihajamo na delo, zaradi èesar ¾ivimo denar za nakup. In odloèili smo se, da pomagamo na¹im stvarem, zlasti na¹emu domu, med njihovo odsotnostjo. Na ta naèin smo postavili alarme, ki se do neke mere skrivajo, da bi za¹èitili na¹e stvari. Vedno je prisoten zvoèni alarm, vendar veliko ljudi danes uporablja svetlobni alarm, kar je koristno za optièno sireno.

Zavarovanje doma ali specifièno oznaèevanje vozil v sili s pomoèjo optiènih signalov je re¹itev, ki se ¾e leta prilagaja. Je isti dom varnosti, hkrati pa tudi vidljivost, ¹e posebej ponoèi, saj ne ¾elimo motiti noène ti¹ine z nepotrebnimi zvoki. Tak¹na signalna naprava uspe¹no deluje v ¹tevilnih trgovinah, ki so pogosto oropane ali pa tudi v stavbah v tako imenovanih bogatih okro¾jih.

Optièna signalna naprava je stran opreme, ki je namenjena delavcem za gradnjo cest. Obièajno imajo oran¾no sonce in jih definira utripajoèa svetloba. Uporablja se tudi kot sestavni del avtomobilske opreme, ki jo piloti preva¾ajo, ali veè, so pilot, na primer hoja na romanje na doloèeno mesto. Tudi kmetje imajo med temi signalizacijskimi napravami, ki se gibljejo z ¾eteljo ali traktorjem veèjih dimenzij. Tak¹na za¹èita mora imeti posebno za¹èito pred neprijetnimi dogodki, ki so nesreèe.

Prednostna vozila uporabljajo tudi signalne naprave, vendar se njihov profil in barve zelo razlikujejo od signalizatorjev, ki jih obdelujejo neprivilegirana vozila. Najpomembnej¹a pri vseh prisotnih je uporaba in pomoè omenjenih svetilnikov.