Kozmetiena storitev blagajne

Ali je mogoèe prodati blagajno? Mo¾no je, vendar le, èe bo preverjeno in ponavadi preko storitvenega podjetja doloèenega proizvajalca, ker so zainteresirani za nakup rabljenih blagajn. Brez te¾av lahko dajemo blagajno in razrez. In èe so mehanizmi iz blagajne v moènem razpolo¾enju, je moèno prodati lastnemu podjetju.

Pravilnik o registrskih pisarnah v resnici ne vsebuje nedvoumnih predpisov, ki so se nana¹ali na postopke davkoplaèevalcev z davènimi blagajnami pri uspe¹nem zakljuèku gospodarskega izvajanja, ki ga je opravil. Nobeden od osnovnih predpisov ne prepoveduje davkoplaèevalcem, da proda rabljeno blagajno, ki je njena last. Enako stali¹èe je znano v posamièni igri, ki je bila zabele¾ena 23. avgusta 2012, ¹tevilka ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, v kateri je direktor Finanène zbornice v Bydgoszczu izjavil, da je po umiku blagajn iz tarèe in vseh formalnosti doloèeno zakonska ureditev, ureditev davènih registrov je v bistvu davkoplaèevalca. Zato v tej situaciji ni nobenih ovir za fizièno po¹kodovanje ali prodajo fiziène blagajne drugi osebi. V izvedbi pa je navedeno, da nihèe razen proizvajalca ne kupuje rabljene blagajne. Obstaja trenutna zaznana dejstvo, da je zaznavanje varnega naprava z doloèenim namenom, njena vsebina, delovanje in sposobnost, da jo davkoplaèevalci uporabljajo, je zelo natanèno zapisana v predpisih, ki veljajo za kreditne zadruge. Le poobla¹èeni domaèi proizvajalci in subjekti, ki kupujejo ali uva¾ajo blagajne znotraj Skupnosti, ki so potrdilo predsednika osrednjega urada za ukrepe, da ¹tevci, ki jih ponujajo, opravljajo funkcije, registrirane v èlenu 1 (2. 111 par. 6a in merila ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati. Èe torej ¾eli davèni zavezanec ponovno prodati blagajno drugega dela, bi bilo odloèeno, da to odloèitev ovrednoti s profesionalno blagajno, ki bo ocenila, ali blagajna izpolnjuje zahteve, ki so zapisane v sklepu o DDV, in po potrebi namestila nov fiskalni modul, bogat z njim.