Kotacije varnosti pri delu

Te¾ko si predstavljamo delovanje vsakega podjetja, ne da bi ohranili ustrezne standarde higiene in varnosti pri delu. Proizvodni obrati, skladi¹èa ali tovarne zahtevajo izjemno skrb za temeljito èi¹èenje, iz katerega ¾elijo kakovost izdelanih izdelkov in udobje dela. Vsak podjetnik mora poskrbeti za opremljanje pisarne z opremo, ki mu omogoèa vzdr¾evanje visoke stopnje èistoèe.

Sesalniki Atex se izvajajo s pobudo za zadovoljevanje potreb zahtevnih uporabnikov na proizvodnem in gospodarskem podroèju. So zadnja orodja, tehnolo¹ko napredna in izjemno uèinkovita. V nasprotju z opremo, ki jo vsak dan vzamemo v gospodinjstvu, se v stanovanju sreèujejo z veliko pomembnej¹im za èi¹èenje onesna¾evanja. Industrijski sesalniki se bodo z lahkoto znebili èipov, kovinskih opilkov, finega prahu ali tekoèine iz proizvodne hale. Za tako bogato slu¾bo jih bo kupil z uporabo ne le specializirane tehnologije, temveè tudi z doseganjem èistega materiala. Vsakodnevno intenzivno izkori¹èanje teh strojev zahteva komponente iz najveèje police. Torej, med drugim, obstajajo filtri, ki pravijo, da ustavimo ¹kodljive snovi za ljudi, ki sodelujejo v tovarni.Vakuumiranje v masovnem merilu zahteva individualen pristop k vsem nalogam. Zato so te èistilne naprave zasnovane posebej za vse vrste prostorov, v katerih potekajo proizvodna dela. V vsakem primeru je osrednji industrijski sesalnik sestavljen iz naslednjih komponent, ki so: sesalna enota, filtrirna enota in mre¾a cevi ter prikljuèki za druge vrste delovnih orodij. Sesalniki se razlikujejo glede na prevladujoèo vrsto zbranih odpadkov in pripravljajo njihovo akumulacijo. V nasprotju s pogostimi sesalniki omogoèajo stalno in soèasno delo zelo malo ljudi, ki upravljajo prikljuèeno opremo. Prav tako je zelo pomembna mo¾nost zbiranja neèistoè v ¹irokih posodah. Zaradi tega je ves èas, èe jih moramo odstraniti, naloga poenostavljena, ker se vsi proizvodni odpadki naberejo na enem mestu.