Komercialna dejavnost kudoz

Vsak lastnik je dol¾an delavcu zagotoviti varne delovne pogoje in mu zagotoviti nevarnost in gro¾nje, ki so zdru¾ljive z delom na doloèenem mestu. Gospod mora zagotoviti za¹èito in varnost pred eksplozijo in ga¹enje.

Tipièna naprava, ki na obmoèju zahteva dvig nivoja po¾arne varnosti in za¹èite pred eksplozijo, so akustièni signalizatorji, imenovani tudi zvoèni signalizatorji. Vzrok mora biti jasna in moèna zvoèna opozorila, ki opozarjajo na nevarnost, ki jo lahko povzroèi, ali na primer spremeni stanje naprave.Visoka izbira nove vrste akustiène opreme je poceni na lokalnem trgu. Zvoèniki, veètonske sirene, piski in gongi so preprosti. Naprave so lahko elektriène ali roène. Veèina odgovornih modelov obstaja v vgrajenih razredih. Imajo razlièno velikost, obliko in obseg zvoka.Vgrajene elektronske zvoènike so zelo preproste za namestitev v jamice s premerom pribli¾no 22,5 mm. Naprave dobijo raven hrupa v merilih okrog 80 dB. Namenjeni so branju tudi v zelo nevarnih okoljskih razmerah.Veètonska sirena ima 8, 16 ali 32 razliènih tonov in tudi status svetlobe, zaradi èesar je sprejemljivo poudariti opozorilni signal.Zvoèniki so vedno povezani na delovnem mestu. Najpogosteje v veè industrijskih trgovinah, kjer je nevarnost eksplozije ali po¾ara vi¹ja kot na naslednjih mestih. Signali imajo pijaèo iz toèk informacijskega sistema povezane nevarnosti.