Kolesarske poti slova ka

Program enova je sistem razreda ERP, ki vam omogoèa poveèanje uspe¹nosti podjetja.Zaradi bolj¹e organizacije in nadzora nad procesi v imenu se zmanj¹uje neuèinkovitost rabe virov.V naèrtu so najnovej¹i Microsoftovi okni & nbsp; 10.Mo¾no ga je uporabljati tudi na vseh mobilnih napravah. Zaèen¹i s pametnimi telefoni in z uporabo tablet na dotik.Sistem enova365 nudi priroèen vmesnik, dogovor z na¹o zakonodajo, poslovno znanje in dobre posodobitve.Programska oprema ima ¹iroko strukturo. Vsak element podpira dani vidik poslovanja. Med drugim so naloge, povezane z vodenjem èlove¹kih virov, plaèevanjem plaè, vodenjem evidenc o finanènih sredstvih, izdajanjem raèunov, upravljanjem skladi¹èa, prodajo, vodenjem inventarja in raèunovodstvom.Vsaka izbira modulov bo omogoèila prilagodljivo prilagajanje ponudbe.Podjetje ponuja tri nakupovalne modele:- nakup licence za programsko opremo, ki nastane z lastnino kupca in omogoèa prihodnje posodobitve. Mo¾nost je idealna za lizin¹ke dru¾be.- izposoja programske opreme v obliki naroènine za lastnino iz izbranih modulov sistema.Idealen predlog za ¹ibka in mala podjetja.- zakup naèrta in infrastrukture, ki ima najem modulov skupaj s stre¾niki, posodobitvami in varnostnimi kopijami. Preizku¹en naèin za podjetja, ki ne ¾elijo vlagati v objekte IT.

Predlog je razdeljen na tri funkcionalne razlièice.Obstajajo tri razlièice - srebro, prijetno in platinasto.Srebrna razlièica je namenjena malim podjetjem z veè polo¾aji. Ima preproste funkcije.Dobra razlièica za srednja in mala podjetja, ki potrebujejo veè, ducat kopij programa. Ta zmo¾nost programa omogoèa veèstransko razmejevanje in ponuja definicijo funkcij.Razlièica platine je doloèena za navadna in moèna podjetja.Prodajo veèopravilnost in raz¹irljivost z drugimi funkcionalnostmi.Primeri nakupnih cen modulov enova (brez DDV:- enova365 HR Plaèe - 1666 PLN (srebrna razlièica, 3738 PLN (zlata razlièica- davèna knjiga enova365 - 630 PLN (srebrna razlièica- trgovalna knjiga enova365 - 2863 PLN (zlata razlièica- raèuni enova365 - 266 PLN (srebrna razlièica, 613 PLN (zlata razlièica

Cenilni program enova v platinastih skupinah je predmet individualnih pogajanj.