Kako razvoj industrije vpliva na urbanizacijo

Èe opazujemo razvoj nove industrije, imamo vèasih vtis, da traja v smislu. Vidimo, da se trg dela zmanj¹uje, in mladi, ki raèunajo na uspeh sreènega ¾ivljenja, be¾ijo iz svoje dr¾ave. Toda v nasprotju z videzom, ki se nam pojavljajo novi mediji, je trg dela in industrija se nenehno razvija.

Razvoj industrije ima veè nastavitev za vsako ravnino svojega stanovanja. To je ¹e posebej pomembno za to zdravilo, ki ima nove re¹itve, ki nam jih ponuja industrija. Danes so to nizko invazivni laserji, ki so vzeti v nov naèin bolezni, vendar zagotovo diskopatija. Tukaj smo si sposodili izraz "dekompresijski diski", ker se v medicini za dekompresijo medvretenène plo¹èe igra laser. Terminologija uporablja tudi prostor v sektorju pri izdelavi diskov razliènih vrst, ki se predelujejo v industrijske stroje.Industrija je danes zelo pomembna, zlasti na podroèju razvoja pode¾elja in namesto tega. ©tevilne stvari so nastale z razvojem industrije, element dekompresije pa daje veliko orodij, ki so priporoèljiva v sedanjem svetu. Ta èas se odvija v potapljanju, ki pa gre v trenutke sprostitve in s tem neke vrste strasti in miru.Obroèi za raz¹irjanje "pokanja diskov" so predvsem podroèja na¹ega hrbtenice. Slu¹ni tak¹no terminologijo, da se bo v glavnem nas zdru¾ili z na¹o zdravljenja hrbtenice, ¹e posebej v primeru, ko smo po tak¹ni operaciji. Èe misli¹, da obravnava tlaka v industriji, bodo na¹e misli ustvariti sliko o razliènih vrstah izdelkov, ki bodo lahko za uvrstitev takih diskov. Ne vedno, navsezadnje pa so prava slika. Najbolj pomembno je, da je tehnologija sedaj se je rodil v vrtoglavo hitrostjo in nas zaèenja ¾iveti udobno, tudi to, saj se ne zavedajo tem primeru popolnoma.