Jedrska eksplozija

Eksplozija je izra¾ena s hitrim loèevanjem velike kolièine energije. Ta dogodek povzroèa veliko gro¾enj. Eksplozije najpogosteje spremlja nenaden porast temperature in tlaka, emisija sevanja (npr. V obliki strele ali svetlobnega impulza jedrske eksplozije ali akustièni valovi (obièajno zvoène igre ali znaèilen bang strel. Ne brez zaèetka ta nenadzorovan pojav zapolnjuje ljudi s strahom.

Kateri prostori so potencialno eksplozivni? Najpogostej¹a so obmoèja, v katerih je lahko atmosfera v primeru potencialne ogro¾enosti eksplozivna. Kot eksplozivna atmosfera pride v stik s posebno me¹anico vnetljivih snovi, ki se nadaljujejo s kakovostjo plinov, hlapov ali meglic, tj. Zmesi z zrakom v atmosferskih pogojih, kjer povzroèajo visoke temperature. Vredno je vedeti, da lahko v kroglicah samo eksplozije ali iskre povzroèijo eksplozijo.

Najbolj ogro¾eni prostori so m.im. kemiène tovarne, rafinerije, bencinske èrpalke, elektrarne, tovarne barv, lakirnice, bencinske èrpalke, pa tudi vozila, èistilne naprave, letali¹èa, ¾age ali ladjedelnice. V¾ig na zgoraj navedenih mestih bi povzroèil eksplozije, katerih izdelki bi bili ogromni. Zagotovo bi povzroèili ogromne materialne izgube in ogrozili dobro ¾ivljenje.

PsorilaxPsorilax Učinkovita rešitev za simptome psoriaze

Da bi se izognili visoko na¹tetim po¹kodbam, nikoli ne zanemarite preventivnega delovanja eksplozijsko za¹èite. V pristojnosti dr¾av so bili vgrajeni posebni zakoni, informacije in standardi, katerih cilj je zmanj¹ati tveganje eksplozije in odpraviti morebitno ¹kodo. V potencialno eksplozivnih okoljih je treba namestiti sistem, ki bo zagotavljal varnost prebivalcev, ki ¾ivijo v njih.