Ga enje trdih po arov

Po¾are lahko ugasnejo na veè naèinov, vse je odvisno od drugih dejavnikov. Mednje spadajo zamenjava gorljivega materiala, njegov del ter fragmentacija in po¾arne lastnosti. Kraj ima in èas, ki je pretekel od zaèetka po¾ara. V katerih situacijah bo delovalo kaljenje vode?

https://asami24.eu/si/Asami - Pozabite na ple¹avost in se znebite te¾av na glavi!

Ga¹enje s paro je kaljenje vode, ki vkljuèuje redèenje vnetljivih plinov na obmoèju izgorevanja, pri èemer je koncentracija kisika omejena na ceno, pri kateri zgorevanje ne postane mogoèe. Koncentracija kisika, v kateri je proces izgorevanja oviran, se dose¾e le pri 35-odstotni koncentraciji vodne pare v me¹anici plinov in hlapov v obmoèju izgorevanja. Prav tako je treba dodati, da se najbolj¹i gasilni uèinki izvajajo pri uporabi nasièene pare pri tlakih od 6 do 8 atmosfer.Po¾ari, ki se pojavljajo v zaprtih prostorih s prostornino okoli 500 m3, najpogosteje zahtevajo ga¹enje s paro. Kje se za ga¹enje po¾arov najpogosteje priporoèa vodna para? Brez dvoma pena ni omenjena v su¹ilnicah vnetljivih materialov in su¹ilnikov lesa. Uporablja se tudi para za za¹èito po¾ara pri èrpanju naftnih derivatov, za za¹èito vulkanizacijskih kotlov, rektifikacijskih stolpov ali za za¹èito ladijskih po¾arov. Ga¹enje s paro se zbira tudi pri ga¹enju po¾arov tekoèin, katerih temperatura je vsakih 60 ° C. Dobro je vedeti, da bo ga¹enje ali zavarovanje po¾arnega mesta z uporabo pare za zdaj bolj dobro, veèja bo temperatura v¾iga tekoèine. V primeru po¾ara s plinom so vodne pare izra¾ene in koristne, vendar le v zaprtih prostorih z majhno povr¹ino. Poleg tega se vodne pare uporabljajo tudi za ga¹enje po¾ara trdnih predmetov, kot je elektrièna ali raèunalni¹ka oprema.Spomnimo se, da je par kot sredstvo za ga¹enje po¾ara, ne pa, da ¾ivijo na prostem. Ampak ne samo. Vodne pare se ne smejo uporabljati v primerih, kjer so za¾eleni veliki uèinki hlajenja. Poleg tega pari ne veljajo in v apartmajih, v katerih lahko povzroèi opekline, ki izberejo vse.Vendar pa pri uporabi vodne pare ne morete pozabiti na varnost. Vodna para je medij, ki ga je mogoèe enostavno se¾gati. Ga¹enje z vodno paro je nevarnost zamegljevanja prostora in vla¾nosti zraka.