Fiskalna igraee youtube

Z uvedbo novih omejevalnih zahtev v zvezi z blagajnami so srednje velika podjetja tarèa njihovega obravnavanja. Vsako podjetje, katerega letni dohodek presega 20.000 PLN je namen obveznosti registracije na davèni napravi.

V primeru, da se je dejavnost zaèela v enem letu, se denarna meja, do katere je eden odstranjen iz vodenja evidenc v finanènem uradu, daje sorazmerno z obsegom dela za celo leto.V stiku s sedanjim delom je srednje velika pisarna prisiljena uporabljati z blagajnami. V takih primerih obièajno ne plaèate za nakup velikih, kompleksnih blagajn, ker lastniki tak¹nih podjetij i¹èejo prihranke na vsaki stopnji. Fiskalne blagajne najcenej¹ih podjetij ponujajo naprave, namenjene predvsem povpreènim podjetnikom. V sedanjem elementu mora vlagatelj odgovoriti na vpra¹anje, kaj prièakuje od finanènega urada, tudi v katerih pogojih se bo uporabljala blagajna. Ponudba tak¹nih zneskov je celo obse¾na. Lastnik podjetja je, kaj ¾eli. Tak¹ne blagajne se pojavljajo z majhno moèjo in manj funkcionalnostjo. Cene se gibljejo od nekaj sto do dobrih tisoè in pol. Odgovorni so za prenosno vtiènico, ki jo je mogoèe zdru¾iti v smislu prodaje na ¹irokem obmoèju, kjer se mora prodajalec nenehno premikati, obstajajo pa tudi tisti, ki se proizvajajo v smereh uporabe v notranjosti, kjer lahko nastavite tako blagajno. V uspehu teh idealov pogosto proizvajalec daje pravo temperaturo, v kateri lahko dose¾e kolièino, saj je ni mogoèe vzeti na izjemno hitrih zmrzalih. Tak¹ne blagajne imajo v primeru de¾ja vodoodporne tipkovnice.

Blagajna, namenjena mladim podjetnikom, ima omejene mo¾nosti. Kot vsa blagajna, ustvari dvojnik potrdil, ki jih je treba v osnutku zapustiti z naslovom zakladnice. Elektronske kopije se obièajno razdelijo v najmanj¹ih, tako da je velikost blagajne kompaktna. Veèje blagajne in mo¾nost tiskanja dvojnika na drug papir.

V takih blagajnah so funkcijski gumbi tudi mo¾nost varèevanja z blagovno bazo. Te obse¾ne blagajne lahko zgradite z raèunalnikom, prikljuèite bralnike èrtne kode ali elektronske tehtnice. Obstaja tudi veè mo¾nosti za vkljuèitev blagajne v plaèilni terminal. Zahvaljujoè vsem tem mo¾nostim lahko tudi srednje velika podjetja omogoèijo priroèno vodenje prodajnih evidenc.