Fiskalna blagajna ivo srebro 116f

S 1. januarjem 2015 je bil uveden zakon, ki bi poostril ¹tevilo podjetnikov, ki niso dol¾ni registrirati svojih transakcij na blagajni. Èe blagajne ¹e niste uporabljali do zadnje minute, se lahko spremeni. Manj pomeni, da bo toliko ¾ensk, ki vodijo poslovno kampanjo, prisiljene kupiti blagajno. Ker je to velik prispevek k proraèunu vsakega podjetnika, je vredno videti, v katero re¹itev lahko dobite povraèilo za tak¹en nakup.

- Vsi trgovci, ki kupujejo smo povzroèili finanèna in gotovina ewidencjuj± prodajo na to, so upravièeni, da zaprosijo za nadomestilo. Zaprositi za vraèilo, morate upo¹tevati nekatere formalnosti. V skladu z zakonom, lahko izterja 90% denarnega kupnine, ne da bi brezplaèen DDV, vendar pa se ¹tevilo ne presega 700 z³. Brez dvoma, mo¾nost povraèila je odlièen odnos za vse podjetnike, ne maram metanje denarja skozi okno.

https://psori-f.eu/si/

- Prav tako ne smemo pozabiti na po¹iljanje posebnega obvestila davènemu uradu, v katerem bomo doloèili kolièino porabljenih blagajn in navedli naslove prevzema. Navesti morate tudi toèen datum, saj smo zaèeli evidentirati prodajo na doloèeni blagajni. Dejstvo sedanjosti je pomembno, ne smemo pozabiti na njegov stavek.

Èe ¾elite prejeti nadomestilo za nakup blagajne, morate imeti dokazilo o nakupu. Vraèilo lahko vlo¾imo enkrat, v eni izjavi. Èe imamo nekaj vpra¹anj, povezanih z zadnjim, kako se prijaviti za vraèilo, lahko najdemo na spletu ¹tevilne informacije - tukaj je veliko blaga za ta material. Z integriteto nismo dragi ljudje, za katere je potreba po nakupu blagajne popolnoma nova. Zaradi nasvetov izku¹enih strokovnjakov pa ne bomo mogli samo kupiti pravega denarja, ampak bomo tudi danes lahko povrnili stro¹ke za vsebino tega nakupa.

Kje lahko kupim blagajno? V spletni trgovini lahko kupimo tudi davèno napravo tudi v velikih objektih. Poskrbimo, da je stanovanje poobla¹èeni distributer in da ponuja tudi storitve vzdr¾evanja.