Eksplozivna cona 2

Polo¾aj v vsaki proizvodni hi¹i se zbira s tveganjem eksplozije. Odgovornost lastnikov proizvodnega obrata je, da zagotovijo zmanj¹anje verjetnosti kakr¹nih koli nevarnosti. Doloèbe poljske dobrine prav tako govorijo o tak¹ni obveznosti. Da bi preverili, ali so lastniki proizvodnih obratov vezani na predpise, je priporoèljivo, da vsi obrati zagotovijo dokument z varnostno eksplozijo.

Ta dokument opredeljuje vsa okolja in niti v poslu, ki lahko obstajajo v nevarnosti eksplozije. Poleg tega morajo biti v tem besedilu vsi previdnostni ukrepi, ki jih na koncu sprejme tovarna, da bi se izognili nevarnim dogodkom. Ta dokument zahteva, da lastniki rastlin spra¹ujejo o eksplozijski varnosti v doloèenem proizvodnem obratu. Vsak lastnik mora svojim zaposlenim zagotoviti varno delovno mesto. Zato bi bilo treba vse te stroje redno preverjati, za¹èititi pa je treba vnetljive in ¹kodljive snovi na strogo varovan naèin. Proizvodni obrati, ki ne izpolnjujejo tak¹nih varnostnih ukrepov, ne smejo biti vkljuèeni v odstranjevanje proizvodnje. Med specialistiènimi in¹pekcijskimi pregledi, v èasu, ko je zaznana nevarnost delovanja in zdravja delavcev, ki prehajajo v tak¹ni trgovini, je trgovina zaprta, dokler niso odpravljene vse ugotovljene gro¾nje. To je zelo lahka re¹itev, ker tak¹ne kontrole prepreèujejo ¹tevilne velike primere v tak¹nih obratih. Zato sam poljski kodeks ravnanja opredeljuje zahteve, ki jih mora izpolnjevati doloèena tovarna, tako da se lahko sprejme za njeno splo¹no delovanje. Da taka tovarna ne ustreza ustreznim zahtevam zakona, zagotovo ne more obstajati ali je ne morejo najti prihodnji ljudje,