Dol nosti urada

Na voljo so le dobre in tehnolo¹ko moène naprave, vkljuèno s sesalniki atex ali centralnimi industrijskimi sesalniki, izdelani v skladu z direktivo atex. Zagotavljanje varnosti pri delu, za¹èita polo¾aja in ergonomija sta tukaj na odliènem mestu. Najbolj¹i izkoristek sesanja in filtriranja je bil dose¾en z uporabo odliènega razreda sestavin, ki tehnièno izbolj¹uje zasnovo in stalno rast v oddelku za filtriranje, vakuum in èi¹èenje filtra.

V velikem asortimanu boste na¹li ne samo industrijske industrijske sesalce, temveè tudi profesionalne in zelo pozitivne stroje za èipe in tekoèine ter agregate tipa S, ki so vezni stroji za industrijski sesalnik in vakuumski transporter.

Odstranjevanje prahu, sesanje, sesanje in vakuumski transport z vzdr¾evanjem sesalnih agregatov z merami od 3 do 300 kW, s filtracijsko enoto na vsaki ravni in vsemi gostom elementov, ki distribuirajo prah.

Psorilax

Stacionarne sesalne enote sesajo vse neèistoèe z vgrajenimi vakuumskimi èistilnimi napravami in jih shranijo v razliène posode ali transportne naprave. Masovno proizvedene sestavine so izbrane za posamezne zadeve.

Smo predhodnik pri razvoju inovativnih mobilnih sesalnih agregatov. Ti agregati so name¹èeni na priklopnikih ali tovornjakih, prav tako pa so optimalno orodje za gradbene dejavnosti za podjetja, ki ponujajo storitve èi¹èenja industrijskih obratov. Te naprave se uporabljajo pri sesanju veèjih mer suhih materialov iz doloèenih prostorov. Izdelane so bile v skladu z ADR z uporabo protieksplozijske za¹èite po ATEX.

U¾ivamo v naèrtovanju, ustvarjanju, monta¾i opreme in odstranjevanju prahu. Izdelujemo instalacije za odpra¹evanje strojev, naprav in naprav v vseh industrijskih panogah. Naèrtujemo in izvajamo instalacije za eksplozivne prahove.