Delo francoskega prevajalca za potovanja

Zelo pogosto je mo¾no, da se sreèamo v poslovnih naèrtih ali pa z ¾enskami, ki ne poznajo na¹ega stila. Kar je ¹e huje, ne poznamo njihovega jezika, vendar ¹e nismo skupni, za slu¾bo, ki so jo lahko komunicirali. In potem je edina razumna mo¾nost, da najamete tolmaèa.

Boste vsi u¾ivali?Seveda ne. Èe smo prodani, da se lahko vsi sreèamo z nami, izpolnimo na¹e potrebe, potem se motimo. Pri izvajanju prevajalcev se kvalificira za ustno in pisno. Ta delitev pa ne zadeva le dejstva, da se ne ukvarjajo z doloèeno vrsto prevajanja. Prav tako je pomembno, da so tukaj dobre predispozicije. Èe ¾elite biti tolmaè, se morate predati ¹tevilnim stranem, ki jih prevajalec ne potrebuje. Tako so: odpornost na stres, odlièna dikcija, dobro kratkoroèno mnenje. Brez teh odnosov ni mogoèe izvesti nobene posebne interpretacije. Prevajalec to mora storiti.

Prevajalec na cestahÈe vemo, da je za nas obvezno prevesti, kaj bomo v tem èasu hitro in uèinkovito nadzorovali in naredili prevode v drugih pogojih, ne pa v konferenènih dvoranah, ampak na primer v restavraciji med kosilom ali poslovno veèerjo, moramo postaviti na konsekutivno tolmaèenje . Druga vrsta tolmaèenja zahteva posebno opremo, zato pade. Medtem, zaporedne interpretacije ne potrebujejo, poleg predstave, in zato prisotnost prevajalca niè veè. Tak je tisti, ki je pripravljen ustvariti svojo funkcijo povsod, v avtu ali na vlaku, med poslovnim potovanjem. Takrat je zelo mobilen, zaradi èesar je odprt odziv na potro¹ni¹ka vpra¹anja, ki so ¹e vedno v klubu in ¹e vedno nekaj popravljajo.

Prevajalec, ki spremlja na¹ega uporabnika, skrbi za njegov lep videz. Vendar pa je to izlo¾ba svoje stranke in ne more negativno vplivati na njen videz. Ne samo, da odlièno razlaga, temveè se tudi elegantno predstavlja.