Daveni urad wikipedije

Blagajna je elektronska naprava. Njegova prva dejavnost je evidentiranje prometa in pristojbin, povezanih z davènim dolgom iz doloèene prodaje. Obièajno blagajne, ki se uporabljajo na koncu dneva, ustvarijo ustrezno dnevno fiskalno poroèilo. Ni potrebno, da bi spremenili vrednost tega dokazila v napravi.

Pravilno delujoèa blagajna je izjemno pomembna za delovanje vseh podjetij. Ne glede na to, ali je povezan z raèunalnikom, terminalom ali kot en element, je pomembno, da se spomnite njegovega tehniènega videza. Blagajne morajo nujno izpolnjevati vse zahteve Ministrstva za finance. Najprej morajo imeti fiskalni modul, tipkovnico, zaslon in poleg tega ustrezno funkcionalnost. Pomembno je, da blagajno zagotovite naèin, ki bo ohranil njegovo delovanje tudi v primeru izpada elektriène energije. Odobrena je dobro delujoèa naprava.Na ¾alost lahko vèasih pride do neuspeha blagajne zaradi razliènih razlogov. V tem primeru lahko popravi le specializirana slu¾ba davènih blagajn sveta. Strokovnjaki ocenjujejo, kak¹no ¹kodo bodo ustvarili. Obstajata lahko dve resni te¾avi.1. Pomembne so mehanske po¹kodbe. Odloèitev o elektrièni energiji, poraba doloèenih delov. V tem primeru se tema izmenja in denarna miza bo ponovno obravnavana samozavestno.2. Drugo vpra¹anje zadeva napake programske opreme. Pazite tukaj. V ozave¹èenosti opreme so vse transakcije, ki jih opravlja urad - pomembno je, da jih ohranjamo v te¾i ponudbe.Najpogosteje registrirane blagajne v podjetjih so ECR, elektronska blagajna. Ta èlovek bo omogoèil pripravljeno povezavo z instalacijo trgovine. Slaba stran je kratka mo¾nost raz¹iritve naprave, kot tudi majhne mo¾nosti konfiguracije.Drug pogosto uporabljen primer je POS ali elektronski sistem prodaje. Vkljuèuje raèunalni¹ke blagajne, povezane z davènimi tiskalniki.Poskrbimo za tehnièno stanje na¹e blagajne. Uporabljamo mo¾nosti storitev in poleg rednih pregledov pomagamo, da se izognemo nepredvidenim posledicam okvare in po¹kodb opreme.Ampak, èe se tak¹na napaka ¾e zgodi, zato izberite zanesljive strokovnjake, ki uèinkovito in ¾e opravi potrebno popravilo.