Davena blagajna 491

Podjetniki, predvsem lastniki podjetij in cilji storitev, zaèenjajo ceniti blagajne! Tak¹na orodja so zato v korporaciji zelo priroèna. Kar je pomembno, gotovinske cene postajajo vse bolj konkurenène. Vendar se pojavi vpra¹anje, kateri model bi moral izbrati?

Odloèitev s po¹tenostjo se ne dr¾i lahkotnih, veliko pa trg piha po ¹ivih. Izberemo lahko veèje, manj¹e, mobilne modele. Obstajajo tudi zelo moderne in tudi stare. Nekateri imajo veè udobja, drugi manj. Izbira, zlasti za mladega podjetnika, je lahko zelo te¾ka.

Predvsem pa je vredno oceniti na¹e potrebe. Èe bomo potovali milje v iskanju stranke, bomo zagotovo potrebovali mobilno blagajno s pravim napajalnikom. V majhnih sobah, kjer je vsak kvadratni meter vreden kolièine zlata, kot ga najdemo v kratki, kompaktni blagajni. Strokovnjaki iz industrije na kratko reèejo: najprej moramo biti sposobni oceniti, kaj bomo imeli v tesnem uradu, blagajne Wieliczke pa so tudi distributer in poobla¹èeni servis, ki prav tako financira doloèeno napravo.

V tem ozadju pa je treba opozoriti, da je nakup blagajne ¹ele zaèetek. Vse naprave, kot pravi poljska zakonodaja, je treba navesti v naslovu zakladnice. Poroèanje blagajne ni zapleteno, vendar hoèe, da obi¹èemo urad (vèasih celo dvakrat, poleg tega pa mora vsa oprema prestati proces fiskalizacije, to je sprejemanje dobièka in uresnièevanje njegovih misli. Ni nam treba skrbeti za ta zadnji element, ker je za fiskalizacijo odgovoren uslu¾benec poobla¹èenega servisa.

Ko zaènemo zaslu¾iti denar iz blagajne, ne smemo pozabiti na naslednje dol¾nosti, ki posredno izhajajo iz njene zasedenosti. Vsakdo ¾eli pripraviti dnevno in meseèno fiskalno poroèilo. Torej niè novega, kot je vsota prometa s specifikacijo davkov. Tak¹na poroèila se predpostavljajo po koncu delovnega dne ali drugega dneva (vendar pred prvo prodajo tega dne.

Vsaka fiskalna blagajna, ki mora - skupaj z zakonom - prenesti vsako tak¹no napravo, preide na zadnje odgovornosti. Na sreèo nas spominjajo tudi novej¹i projekti.