Datum blagajne

Ko prodajamo izdelke ali storitve posameznikom (tistim, ki ne vodijo podjetja, nam pomagajo blagajna ali fiskalni tiskalnik. Po nakupu je zelo pomembno predlo¾iti davèno napravo in fiskalizacijo. Vse postopke, povezane z blagajno, je treba sprejeti v dveh mesecih od nakupa.

EcoSlim EcoSlim Učinkovit način za vitko sliko v kratkem času

Pred zaèetkom evidentiranja prodaje na fiskalnem znesku je treba predlo¾iti vodji ustreznega davènega urada. Kaj je treba vkljuèiti v tak¹no obvestilo? Najprej in predvsem morate napisati, kaj bodo vse blagajne, ki se uporabljajo v podjetju. Navedite in navedite naslove krajev, kjer se bodo uporabljali.Uredba o financah z dne 29. novembra 2012 natanèno ureja naèin poroèanja blagajn. Skupaj z njimi, vsaj na dan izgube dobrega, da se umaknejo iz fiskalne blagajne, je treba namestiti vsaj nekatere blagajne, prijavljene vodji davènega urada. Preostale fiskalne blagajne je treba vkljuèiti v obraèun za naslednji mesec.Ko smo ¾e prijavljeni in dani v blagajne, bi morali sprejeti njihovo fiskalizacijo. To je potrebno, èe ¾elimo uporabiti blagajne in tiskalnike v poslu.

Na kaj raèunamo fiskalizacijo blagajne? O dodelitvi fiskalnega modula (Davèna identifikacijska ¹tevilka davènega zavezanca davèni blagajni. Pomislimo na dejstvo, da obstaja en sam akt, da je ¾iv in nepovraten. Zlasti je pomembno, da fiskalizacijo blagajne na profesionalni naèin izdela usposobljen tehnik. V primeru napake bo napaèno obrniti napaèno izvedeno fiskalizacijo, zato bo treba kupiti novo blagajno, kar pomeni precej¹nje stro¹ke. Zaradi fiskalizacije blagajne bo mogoèe objaviti na fiskalni naèin. Danes bo dnevni proraèun usmerjen v dnevna poroèila, ki vsebujejo informacije o dejstvih dnevne prodaje.Po fiskalizaciji blagajne, v sedmih dneh, jo je treba sporoèiti vodji pristojnega davènega urada. To vam bo pomagalo doseèi ¹tevilko registracije.