Blagajne lubliniec

Z uporabo blagajne je izpolnjena obveznost fiskalizacije prodaje. Ta re¹itev se uporablja v nizkih komercialnih in servisnih prodajalnah, kjer ni potrebe po upravljanju skladi¹èa. S pomoèjo blagajne lahko natisnete povzetek poroèil o prodaji in podrobna poroèila.

Blagajne z elektronsko kopijo med drugim omogoèajo tiskanje mnenj kopije dnevnih finanènih poroèil in kopij vseh prejemkov ali dan. Pred nakupom blagajne moramo ugotoviti, ali v prihodnosti ni treba kombinirati blagajne z raèunalnikom. Trenutno je kljuè na blagajni. Ni vse blagajne lahko delajo z raèunalnikom, èitalnikom kod ali celo predalom, zato se pred nakupom blagajne preprièajte, da se pred svetovalcem dogovorite za sestanek. Davèna blagajna, ki je namenjena za sodelovanje z lastnimi zmogljivostmi.

Srednje segmentne blagajne in sistemske blagajne lahko enostavno pove¾ete z raèunalnikom, na katerem je name¹èena kupljena programska oprema za trgovanje. Prodaja poteka z uporabo blagajne, vendar je za posodobitev ravni zalog v prenosnem raèunalniku na zaèetku mogoèe prebrati prodajo iz blagajne. Tudi z drugimi materiali ali s spremembo shranjenih cen. Najprej naredimo spremembe v prodajnem skladi¹èu, nato pa usmerimo v blagajno. Prodajo lahko upravljate z zneskom, ko je raèunalnik izklopljen. Pri odvisnosti dane programske opreme od blagajne se prodaja po prejemu ali v razsutem stanju. V tej re¹itvi vse blago ustvari svoje stanje v skladi¹èu, zato je baza precej visoka, da bi pospe¹ili prodajo, je treba na blagajni uporabljati èitalnike èrtne kode, na raèunalniku pa tudi raèunalnik za la¾je vna¹anje izdelkov v skladi¹èe. Preden izberete blagajno in program, morate pomagati strokovnjakom, ki bodo izbrali dobro konfiguracijo glede na va¹e potrebe.

V vsakem trgovskem podjetju lahko obièajno blagajno in raèunalnik zamenjamo z inovativno re¹itvijo, ki temelji na POS raèunalniku z zaslonom na dotik, na katerem je nalo¾ena komercialna programska oprema. Raèunalnik mora gledati poleg tiskalnika, tako da blagajnik pre¹teje zaslon in natisne potrdilo v roki.