Biolo ko onesna evanje zraka

V industrijskih panogah in panogah, kjer dobièek tehnolo¹kega procesa ustvarja prah in druge onesna¾evalce, je treba uporabiti varne in uèinkovite sisteme odpiranja in odvajanja prahu.

Opra¹evanje proizvodnega okolja, ki nastaja pri dobièku pri predelavi materiala, pri bru¹enju, ¾aganju ali vrtanju, kot tudi pri izlivanju razsutih materialov, prihaja do kakovosti proizvedenega izdelka, zaupanja in zdravja ljudi ter donosnosti in uèinkovitosti proizvodnje. Majhna je bila v zraku tudi za delo elektriènih orodij in proizvodnih organizacij - manj prahu znatno podalj¹uje ¾ivljenjsko dobo naprav. Nekatere vrste prahu so lahko strupene za èlove¹ko telo, drobni prah se poveèa in obstaja nevarnost eksplozije, zato je uporaba uèinkovitega postopka odstranjevanja prahu nujna za obna¹anje pri delu.Za sisteme za odsesavanje prahu vzemite prah in trdne delce, ki so suspendirani v zraku, izpu¹nih plinih in ekonomièno, nato jih transportirajte, filtrirajte in shranite. Pomemben element telesa so lokalni izpuhi ali instalacije, ki so vgrajene v minimalni dol¾ini od pra¹nega centra. Lokalni odvodniki prestre¾ejo in omogoèajo re¹evanje onesna¾evanja v stanovanju, ki jim jih daje, v trenutni raztopini, ki odstranjuje prah iz zraka in ¹èiti njegovo razgradnjo v mestu. Naslednjiè je treba prah skupaj z izloèenim zrakom izprazniti do èistilnih naprav ali jih loèiti v stanovanju, kjer onesna¾enje ne bo vplivalo na mo¾nost po¹kodbe.Sistem za ekstrakcijo prahu mora biti zanesljiv, tako da ne more povzroèiti elektrostatiènih nabojev, ki bi lahko bili vzrok za samov¾ig ali eksplozijo, treba je zgraditi moènej¹e in zanimive kakovostne materiale, odporne proti koroziji in abraziji. Namestitev ¾eli biti tako tesna, da bo zagotovila uèinkovitost delovanja, zmogljivost in zanesljivost.Sistem za zbiranje prahu je razvr¹èen glede na pogoje in potrebe delovnega okolja, zato si njegov videz, izdelava in monta¾a prizadevata za druge ¾elje in potrebe.Sistem za ekstrakcijo prahu visoke vrednosti bo zagotovil èist zrak, udobje in varnost na podroèju proizvodnje ter pozitivno vplival na razvoj podjetja.